VPI đăng ký chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 

Ngày 15/6/2023, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) công bố báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023.
1. Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 theo trình độ/lĩnh vực/ngành đào tạo năm 2022: Chi tiết báo cáo tại đây.
2. Cơ sở pháp lý xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023: Cơ sở xác định tại đây.
3. Các điều kiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023. Điều kiện chi tiết tại đây.
4. Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023: Chỉ tiêu cụ thể tại đây.