Nhận Định

Th11 30, 2022
Đoàn Thanh niên VPI: Đoàn kết, Đổi mới sáng tạo, Hiệu quả
Th10 12, 2022
Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng được vinh danh...
Th9 29, 2022
Để hợp đồng dầu khí tăng tính khả thi và phù hợp với t...
Th9 12, 2022
Giao ban CEO tháng 9 – 2022: Petrovietnam về đíc...
Th8 31, 2022
Petrovietnam: Phát huy lòng tự hào, tự tin vượt qua nh...
Th8 30, 2022
Văn hóa Petrovietnam: Nền tảng phục hồi, phát triển bề...

Dịch vụ

Tìm kiếm - Thăm dò
Tìm kiếm – Thăm dò
Khai thác
Hoá – Chế biến
Kinh tế – Quản lý
An toàn – Sức khoẻ – Môi trường
Chống ăn mòn
Phân tích mẫu
Đào tạo – Thông tin – Lưu trữ
Công nghệ thông tin