VPI công bố báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023

Ngày 15/1/2024, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) công bố Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023. Báo cáo gồm: (i) Kết quả hoạt động của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: Xử lý nước thải, xử lý khí thải; quản lý chất thải rắn…; (ii) Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại…
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của VPI tại link này.