1. Nghiên cứu, phát triển các giải pháp quản lý và kỹ thuật về lĩnh vực an toàn công nghệ, an toàn sức khỏe và vệ sinh lao động trong công nghiệp dầu khí, bao gồm:

2. Nghiên cứu, phát triển các giải pháp quản lý và kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm:

​3. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các hướng dẫn, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn