Ngày 15/1/2024, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) công bố Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023. Báo cáo gồm: (i) Kết quả hoạt động của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: Xử lý nước thải, xử lý khí thải; quản lý chất thải rắn…; (ii) Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại…
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của VPI tại link này.

 

Ngày 13/1/2023, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) công bố Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022. Báo cáo gồm: (i) Kết quả hoạt động của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: Xử lý nước thải, xử lý khí thải; quản lý chất thải rắn…; (ii) Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại…
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của VPI tại link này.

1. Nghiên cứu, phát triển các giải pháp quản lý và kỹ thuật về lĩnh vực an toàn công nghệ, an toàn sức khỏe và vệ sinh lao động trong công nghiệp dầu khí, bao gồm:

2. Nghiên cứu, phát triển các giải pháp quản lý và kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm:

​3. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các hướng dẫn, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn