MẪU PHÔI BẰNG TIẾN SĨ CỦA VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo Mẫu phôi bằng tiến sĩ của Viện Dầu khí Việt Nam đã được phê duyệt theo Quyết định số 4518/QĐ-VDKVN ngày 13/9/2019.