THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:
1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa/dịch vụ: Trung tâm Lưu trữ Dầu khí)
2. Tên hạng mục: “Vệ sinh, khử trùng cho các kho tài liệu, mẫu vật phục vụ Hợp đồng Thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác sử dụng tài liệu chuyên ngành dầu khí năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”
3. Nguồn vốn: Từ Quyết định số 2467/QĐ-VDKVN ngày 10/6/2020 của Viện Dầu khí Việt Nam về việc giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Hợp đồng số 2418/HĐ-DKVN ngày 26/5/2020
4. Thời gian phát hành YCCG: 10h00 phút ngày 01/9/2020
5. Địa điểm phát hành YCCG: Bộ phận Quản lý và Khai thác Tài Liệu Nam-Trung tâm Lưu trữ Dầu khí Phía Nam thuộc Viện Dầu khí Việt Nam
6. Giá bán: Miễn phí
7. Thời điểm nộp HSCG: 10h00 ngày 08/9/2020