THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:
1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Lưu trữ Dầu khí)
2. Tên hạng mục: “Mua sắm thùng đựng mẫu tiêu chuẩn phục vụ Hợp đồng Thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác sử dụng tài liệu chuyên ngành dầu khí năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”
3. Nguồn vốn: Hợp đồng Thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác sử dụng tài liệu chuyên ngành dầu khí
4. Thời gian phát hành YCCG: 10h00 phút ngày 31/7/2020
5. Địa điểm phát hành YCCG: Bộ phận Quản lý và Khai thác Tài Liệu Nam-Trung tâm Lưu trữ Dầu khí Phía Nam thuộc Viện Dầu khí Việt Nam
6. Giá bán: Miễn phí
7. Thời điểm nộp HSCG: 10h00 ngày 05/8/2020