GIỚI THIỆU TẠP CHÍ DẦU KHÍ SỐ 4 NĂM 2019

Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu: Đánh giá tiềm năng Dầu khí phi truyền thống