GIỚI THIỆU TẠP CHÍ DẦU KHÍ SỐ 3 NĂM 2019

Hội nghị Thăm dò – Khai thác Dầu khí năm 2019: Cơ chế thu hút đầu tư, Gia tăng trữ lượng Dầu khí.
Chi tiết TCDK số 3.2019