Bám sát diễn biến thị trường, ứng phó với hậu Covid-19

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết Tập đoàn sẽ bám sát diễn biến thị trường, cập nhật, hoàn thiện “Gói giải pháp ứng phó với hậu Covid-19” phù hợp với diễn biến dịch bệnh, giá dầu, cung – cầu dầu thô, khí đốt, sản phẩm lọc dầu, hóa dầu… thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Với phương châm hành động “Quản trị biến động, Tối đa giá trị, Mở rộng thị trường, Tận dụng cơ hội, Liên kết đầu tư, Phục hồi tăng trưởng”, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu năm 2021: Gia tăng trữ lượng dầu khí 13 – 18 triệu tấn; khai thác 9,72 triệu tấn dầu và 9,76 tỷ m3 khí; sản xuất 1,62 triệu tấn đạm, 22,7 tỷ kWh điện và 6,37 triệu tấn xăng dầu. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt 5 nhóm giải pháp trọng tâm, tổng thể gồm: (1) Nhóm giải pháp về quản trị; (2) Nhóm giải pháp về tài chính; (3) Nhóm giải pháp về đầu tư; (4) Nhóm giải pháp về thị trường và (5) Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách.
Trong đó, Tập đoàn tiếp tục tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà trước hết là tiếp tục nâng cao công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp từ Công ty mẹ đến từng đơn vị thành viên; xây dựng phương án số hóa toàn diện cơ sở dữ liệu để ứng dụng quản trị trên nền tảng số; triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm tiết giảm chi phí quản lý, vận hành.
Bám sát diễn biến thị trường, cập nhật, hoàn thiện “Gói giải pháp ứng phó với hậu Covid-19” phù hợp với diễn biến dịch bệnh, giá dầu, cung cầu dầu thô, khí đốt, sản phẩm lọc dầu, hóa dầu… trong từng thời điểm của 2021. Tiếp tục rà soát chi phí để tối ưu, tiết giảm chi phí vận hành, cân đối sản lượng giữa các mỏ sẵn sàng ứng phó với kịch bản giá dầu thấp hơn dự kiến. Đẩy mạnh hoạt động thăm dò để gia tăng trữ lượng dầu khí, tận dụng cơ hội thời điểm giá dịch vụ thấp.
Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết sẽ tập trung xây dựng, quản trị danh mục đầu tư, tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm: Chuỗi dự án Lô B, Cá Voi Xanh, LNG Thị Vải, LGP Sơn Mỹ, Dự án nâng cấp mở rộng công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các dự án nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2… ; tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc toàn diện PVN giai đoạn 2021 – 2025 ngay sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí “bằng hành động thiết thực; tiếp tục giữ vững niềm tin, nỗ lực nhiều hơn nữa, nâng cao tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa trong từng hành động dù là nhỏ nhất, tận dụng tốt mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Toàn Tập đoàn vững tin khẳng định: luôn xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”.