Tuyển dụng 02 Chuyên viên và 03 Thực tập vào Bộ phận Tiềm năng và Trữ lượng

Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự vào các vị trí Chuyên viên, Thực tập trong Bộ phận Tiềm năng và Trữ lượng. Mô tả công việc như sau:

I. VỊ TRÍ MINH GIẢI VÀ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN

Số lượng cần tuyển: 01 Chuyên viên

Trách nhiệm chính:

 • Tham gia với tư cách tư vấn, chủ biên, hoặc trực tiếp thực hiện công tác minh giải, phân tích tài liệu địa chấn, xây dựng bản đồ trong các đề tài, nhiệm vụ được giao;
 • Kiểm soát chất lượng của các sản phẩm địa vật lý (chất lượng minh giải, bản đồ, thuộc tính, v.v…) và phối hợp triển khai các công việc phục vụ nhiệm vụ chung của Bộ phận.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Địa chất – Địa vật lý;
 • Có kiến thức tốt trong lĩnh vực địa vật lý, địa chất sử dụng trong minh giải, phân tích địa chấn, nắm được kiến thức về xử lý địa chấn, thuộc tính địa chấn;
 • Hiểu được chu trình làm việc của công tác minh giải, phân tích địa chấn, có khả năng liên kết với các nguồn tài liệu khác (giếng khoan, địa chất);
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Petrel, Kingdom Suite, Landmark …;
 • Có kiến thức và khả năng phân tích định tính, định lượng địa chấn;
 • Có kỹ năng viết báo cáo và trình bày, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu báo cáo chuyên ngành, có khả năng trình bày/viết các báo cáo bằng tiếng Anh;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các công việc tương đương ít nhất 5 năm.

II. VỊ TRÍ MINH GIẢI TÀI LIỆU GIẾNG KHOAN, TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG

Số lượng cần tuyển: 01 Chuyên viên và 02 Thực tập

Trách nhiệm chính:

 • Tham gia tư vấn, nhận xét, phản biện các vấn đề chuyên sâu về địa vật lý giếng khoan, thông số vỉa chứa và tiềm năng, trữ lượng trong các báo cáo liên quan;
 • Tham gia với các vai trò chủ biên, kiểm tra, giám sát hoặc trực tiếp thực hiện công tác minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, xác định các thông số và đánh giá đặc tính vỉa chứa. Biện luận phân cấp và tính toán dầu khí tại chỗ trong các đề tài, nhiệm vụ được giao;
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm về các vấn đề liên quan đến địa chất mỏ.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Địa chất – Địa vật lý;
 • Có kiến thức tốt về minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, phân tích, biện luận thông số vỉa chứa và tính toán dầu khí tại chỗ ban đầu;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Petrel, IP, Techlog …;
 • Có kiến thức cơ bản về Địa chấn, Địa vật lý giếng khoan, môi trường trầm tích, địa tầng phân tập;
 • Có kiến thức tổng hợp và phân tích các tài liệu địa chất, địa vật lý;
 • Có kỹ năng viết báo cáo và trình bày, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu báo cáo chuyên ngành, có khả năng trình bày/viết các báo cáo bằng tiếng Anh;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các công việc tương đương ít nhất 5 năm (đối với vị trí chính thức).

III. VỊ TRÍ THÔNG SỐ VỈA CHỨA VÀ MÔ HÌNH ĐỊA CHẤT MỎ

Số lượng cần tuyển: 01 Thực tập

Trách nhiệm chính:

 • Tham gia thực hiện công tác phân tích các thông số và xây dựng mô hình địa chất mỏ trong các đề tài, nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
 • Có kiến thức cơ bản về kiến tạo, địa chất dầu khí, minh giải địa chấn, địa vật lý giếng khoan và địa tầng phân tập;
 • Có kiến thức về phân tích môi trường trầm tích từ các tài liệu liên quan;
 • Có kiến thức về địa thống kê;
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm mô phỏng địa chất 3D;
 • Có khả năng làm việc độc lập và nhóm;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu báo cáo chuyên ngành, có khả năng trình bày/viết các báo cáo.

 

Quyền lợi:

 • Ứng viên đạt tiêu chuẩn vị trí việc làm (Chuyên viên chính thức): mức thu nhập từ 20 triệu đồng trở lên;
 • Ứng viên đạt tiêu chuẩn vị trí Thực tập: mức thu nhập từ 7 – 10 triệu đồng, sau 1 năm làm việc sẽ được đánh giá, xem xét để chuyển lên vị trí Chuyên viên chính thức.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: muộn nhất là ngày 15/4/2024 (ứng viên có thể gửi bản scan hồ sơ ứng tuyển qua email bachnv@vpi.pvn.vn).

Nơi nhận hồ sơ ứng tuyển: Ban Tổ chức Nhân sự – Viện Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024 37843061/ máy lẻ 1489