1. Kiểm tra, khảo sát ăn mòn

​2. Dịch vụ kiểm soát rủi ro trên cơ sở kiểm tra/kiểm soát

​3. Tư vấn, thiết kế và cung cấp hệ thống kiểm soát ăn mòn