VPI thông báo mời chào giá thuê thiết kế sơ bộ Nhà máy sản xuất

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chế biến Dầu khí)

2. Tên hạng mục: “Thuê thiết kế sơ bộ Nhà máy sản xuất axít sunphuric (H2SO4) từ nguyên liệu lưu huỳnh/có chứa lưu huỳnh từ các nhà máy lọc dầu của PVN”

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng số 1878/HĐ-DKVN ngày 23/4/2020

4. Thời gian phát hành YCCG: 14h00 ngày 22/02/2021

5. Địa điểm phát hành YCCG: Viện Dầu khí Việt Nam (Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

6. Giá bán: miễn phí

7. Thời điểm nộp HSCG: 15h00 ngày 25/02/2021