VPI phát triển kỹ thuật nghịch đảo vận tốc (tomography) theo thời gian truyền để nâng cao hiệu quả xử lý địa chấn

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho biết đã phát triển module tomography theo thời gian truyền (travel-time reflection tomography – SeisT) để nghiên cứu độ chính xác của kỹ thuật và nâng cao năng lực công nghệ trong xử lý địa chấn. Hiệu quả và độ chính xác của module trong quá trình xử lý và vận  hành được nhóm tác giả VPI kiểm tra đánh giá trên dữ liệu mô hình nhân tạo và dữ liệu thực địa (dữ liệu địa chấn 2D ngoài khơi Việt Nam).

Mô hình vận tốc Tomography chồng lên dữ liệu địa chấn. Ảnh: VPI

Nhóm nghiên cứu của VPI đã phát triển được phần mềm tomography cơ bản và chu trình tính toán kèm theo. Trong đó có thuật toán, module phần mềm và quy trình làm việc cần hiết để làm chủ các kỹ thuật cốt lõi (dò tia, tối ưu hóa, nghịch đảo) được sử dụng trong tomography.

Mô hình vận tốc xây dựng bằng  kỹ thuật tomography (mô hình vận tốc tomography) được sử dụng như mô hình ban đầu chất lượng cao cho các module dựng ảnh địa  chấn phức tạp hơn như dịch chuyển thời gian ngược (reverse-time migration) hoặc nghịch đảo toàn dạng sóng (full waveform inversion). Mô hình vận tốc là thông tin thiết yếu trong xử lý tín hiệu địa chấn, đóng vai trò quan trọng trong quá trình dịch chuyển địa chấn cũng  như chuyển đổi giữa miền thời gian và miền độ sâu.