VPI mời thầu cung cấp báo cáo số liệu thị trường (dữ liệu quá khứ và dự báo của 38 sản phẩm)

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí)

2. Tên hạng mục: “Cung cấp báo cáo số liệu thị trường (dữ liệu quá khứ và dự báo của 38 sản phẩm)”

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng số 4735/HĐ-DKVN ngày 29/9/2020

4. Thời gian phát hành YCCG: 14h00 ngày 22/2/2021

5. Địa điểm phát hành YCCG: Viện Dầu khí Việt Nam (Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

6. Giá bán: Miễn phí

7. Thời điểm nộp HSCG: 15h00 ngày 26/2/2021