VPI công bố báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Ngày 14/5/2024, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) công bố báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024.
1. Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 theo trình độ/lĩnh vực/ngành đào tạo năm 2023: Chi tiết báo cáo tại đây.
2. Cơ sở pháp lý xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024: Cơ sở xác định tại đây.
3. Các điều kiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024. Điều kiện chi tiết tại đây.
4. Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024: Chỉ tiêu cụ thể tại đây.