Không tồn tại hình ảnh về Hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động nhà thầu/người điều hành của Petronas và một số khuyến nghị trong quản lý hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam

Từ năm 2013, Petronas đã ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động của nhà thầu/người điều hành (CCI) nhằm đánh giá năng lực và mức độ tuân thủ của nhà thầu/người điều hành khi triển khai các dự án thăm dò khai thác dầu khí tại Malaysia với các tiêu chí cụ thể và chi tiết dựa trên cơ sở hệ thống quy trình hướng dẫn hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Petronas (PPGUA). Hệ thống CCI gồm 112 chỉ tiêu được chia làm 12 lĩnh vực chính (an toàn, sức khỏe và môi trường (HSE)), thăm dò, phát triển, khai thác, hoạt động ngầm (subsurface), khoan, thương mại đấu thầu, tài chính, giao nộp tài liệu kỹ thuật, thực hiện cam kết đào tạo, mức độ nội địa hóa, chương trình công tác và ngân sách. Để đánh giá hoạt động hàng năm của nhà thầu/người điều hành, hệ thống CCI sử dụng cách thức đánh giá dựa trọng số của mỗi chỉ tiêu và điểm số của mỗi tiêu chí được phân thành các mức (tốt, hoàn thành, không hoàn thành và kém). Việc tổ chức hoạt động đánh giá hàng năm của nhà thầu/người điều hành được Petronas cụ thể hóa theo hệ thống quy trình.

Bài báo phân tích, đánh giá công tác quản lý và hoạt động của nhà thầu/người điều hành của Petronas; các nhóm chỉ tiêu chính, cách thức triển khai hoạt động đánh giá có thể xem xét áp dụng trong các điều kiện tương đồng trong quản lý hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chi tiết bài báo

Đoàn Văn Thuần, Trịnh Việt Thắng

Nguyễn Xuân Trường, Trần Thị Minh Anh

Viện Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 180, đăng ngày: 10/08/2018