Không tồn tại hình ảnh về Phá sản doanh nghiệp và thi hành luật phá sản ở Việt Nam

 Luật Phá sản số 51/2014/QH13 đã được sửa đổi căn bản và toàn diện, giúp tháo gỡ các vướng mắc trong giải quyết phá sản doanh nghiệp. Bài viết trình bày tổng quan về phá sản doanh nghiệp và thực tiễn thi hành Luật phá sản ở Việt Nam trong thời gian qua.

Chi tiết bài báo

Phan Thị Mỹ Hạnh

Viện Dầu khí Việt Nam 

Số lần đọc: 191, đăng ngày: 11/05/2018