Không tồn tại hình ảnh về Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang thiếu các quy định, hướng dẫn và công cụ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro. Bài báo phân tích sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro, giới thiệu các mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp theo thông lệ tốt đang được áp dụng trên thế giới hiện nay.

Chi tiết bài báo

Hoàng Thị Đào, Nguyễn Đức Minh

Viện Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 438, đăng ngày: 05/02/2018