Không tồn tại hình ảnh về Nghiên cứu xây dựng và áp dụng bộ chỉ số hiệu quả môi trường (EPI) nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý môi trường trong lĩnh vực lọc - hóa dầu

Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp cải tiến hiệu quả quản lý môi trường cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lọc - hóa dầu. Kết quả nghiên cứu này cung cấp hướng dẫn về quá trình thiết lập và áp dụng bộ chỉ số EPI dưới dạng quy trình chi tiết theo các bước cụ thể của vòng lặp PDCA; cách thức tra cứu số liệu, biểu mẫu thu thập tài liệu, dữ liệu môi trường phục vụ quá trình tính toán và đánh giá các chỉ số tại đơn vị.

Chi tiết bài báo

Phạm Thành Đạt, Lê Thống Nhất

Viện Dầu khí Việt Nam

 

Số lần đọc: 144, đăng ngày: 10/08/2018