Không tồn tại hình ảnh về Nghiên cứu giải pháp tổ chức thi công hợp lý để lắp đặt hệ thống neo giữ công trình biển nổi trong điều kiện biển Việt Nam

Dựa trên phân tích giải pháp thiết kế cho hệ thống neo giữ, năng lực cơ sở hạ tầng, thiết bị phương tiện hiện có ở Việt Nam và các nước lân cận, nhóm tác giảđãnghiên cứu xây dựng giải pháp tổ chức thi công hợp lý để thi công lắp đặt hệ thống dây neo các công trình biển nổi tại Việt Nam. Cuối cùng, các giải pháp này được ứng dụng cụ thể cho một bể chứa dầu nổi (FPSO) thuộc mỏTê Giác Trắng để đánh giá tính hiệu quả về kinh tế và kỹ thuật. 

Chi tiết bài báo

Phạm Hiền Hậu, Nguyễn Đạt Thịnh

Trường Đại học Xây dựng

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Số lần đọc: 312, đăng ngày: 05/07/2018