Không tồn tại hình ảnh về Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ nồng độ của chất xúc tác đến cấu trúc vật liệu nanosilica

Thực hiện tại nhiệt độ sấy ở 120oC trong 10 giờ và nung ở 600oC trong 3 giờ, cuối cùng thu được sản phẩm nanosilica. Kết quả nghiên cứu thu được dựa trên các tỷ lệ mol TEOS/NH3, H2O/NH3 phù hợp cho kích thước hạt đạt cỡ 15 - 30nm.

Chi tiết bài báo

Bùi Anh Tuấn, Hoàng Thị Phương 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Quốc tế

Viện Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 146, đăng ngày: 10/08/2018