Không tồn tại hình ảnh về Ảnh hưởng của việc lựa chọn các phương trình trạng thái tới tính toán trữ lượng của vỉa khí ẩm

Bài báo phân tích và so sánh các phương pháp xác định hệ số Bg của mỏ Thiên Nga dựa trên các phương trình trạng thái như Van der Waals, Redlich-Kwong, Soave-Redlich-Kwong, Peng-Robinson, Standing-Katz. Kết quả tính toán cho thấy việc sử dụng phương trình trạng thái Peng-Robinson có sai số thấp nhất (chỉ 1,3% so với dữ liệu phân tích PVT), rất hiệu quả khi đánh giá tính chất khí, trữ lượng tại chỗ của vỉa khí ẩm.

Chi tiết bài báo

Nguyễn Văn Đô, Trần Văn Tiến

Viện Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 29, đăng ngày: 09/10/2018