Không tồn tại hình ảnh về Hướng tiếp cận mới trong phân tích thử vỉa giếng khí có hàm lượng CO2 cao

Các biểu hiện bất thường này được xác định liên quan trực tiếp đến tính chất của CO2 với khả năng chịu nén tốt hơn khí tự nhiên, có sự thay đổi lớn về tỷ trọng và có thể đạt tới trạng thái siêu tới hạn nặng ngang chất lỏng, dễ dàng chuyển đổi sang pha rắn/lỏng/khí.

Một số phát hiện khí tại đới nâng Tri Tôn (phía Nam bể Sông Hồng) có hàm lượng CO dao động từ 32 - 37%. Khi tiến hành minh giải thử vỉa DST, xuất hiện hiện tượng giảm áp trong quá trình đo hồi phục áp suất, dẫn đến việc phân tích thông số vỉa thông thường không khả thi.

Nghiên cứu của nhóm tác giả làm rõ vai trò, đặc tính của CO2 trong quá trình minh giải thử vỉa DST, đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp đang áp dụng; phân tích và đề xuất hướng tiếp cận mới để có thể thu được nhiều thông số vỉa chứa, phục vụ công tác lập/chính xác hóa phương án phát triển mỏ.

Chi tiết bài báo

Lê Đình Thành, Nguyễn Hải An, Nguyễn Hoàng Đức

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Số lần đọc: 24, đăng ngày: 09/10/2018