Không tồn tại hình ảnh về Thử nghiệm hệ dung dịch khoan protrol tại giếng khoan 902-RC9, mỏ Rồng, bể Cửu Long

Hệ dung dịch khoan Protrol đã duy trì ổn định các thông số lưu biến, giảm độ thải nước và thể hiện khả năng ức chế hiệu quả sự trương nở của các tập sét dày, gia cố thành giếng khoan với quỹ đạo phức tạp...

Chi tiết bài báo

Phạm Đăng Sơn, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Mạnh Hùng

Thái Hồng Chương, Phạm Xuân Toàn, Nguyễn Thành Trường

Công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ giếng khoan (DMC-WS)

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Số lần đọc: 131, đăng ngày: 05/07/2018