Không tồn tại hình ảnh về Công nghệ xử lý acid vùng cận đáy giếng các vỉa dầu có nhiệt độ cao ở thềm lục địa nam Việt Nam

Trên cơ sở nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng cho các giếng thuộc đối tượng tầng móng và collector lục nguyên (Miocene dưới, Oligocene trên, Oligocene dưới), các phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng đã được ứng dụng tại các mỏ dầu ở thềm lục địa Nam Việt Nam. Kết quả nghiên cứu lựa chọn và áp dụng công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng tại mỏ Bạch Hổ đã và đang mang lại hiệu quả gia tăng sản lượng khai thác dầu khí chủ yếu cho Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”.

Chi tiết bài báo

Từ Thành Nghĩa, Nguyễn Thúc Kháng, Lê Việt Hải

Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Văn Trung, Phan Đức Tuấn

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Hội Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 299, đăng ngày: 05/02/2018