Không tồn tại hình ảnh về Phân tích tính chất sản phẩm khí, condensate mỏ Thái Bình nhằm bổ sung cho hệ thống cơ sở dữ liệu dầu khí Việt Nam

Thành phần của khí mỏ Thái Bình chủ yếu là methane với hàm lượng từ 89,14 - 89,61%mol. Tổng các thành phần hydrocarbon còn lại (C2+) chiếm tỷ lệ thấp từ 7,75 - 8,04%mol và hàm lượng hydrocarbon lỏng (C6+) rất thấp từ 0,20 - 0,39%mol. Khí mỏ Thái Bình có chất lượng tốt do hàm lượng H2S thấp, ít tạp chất và khí phi hydrocarbon. Kết quả nghiên cứu này góp phần hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu tính chất dầu khí Việt Nam, từ đó có cơ sở lựa chọn thiết kế, công nghệ phù hợp để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Chi tiết bài báo

Nguyễn Bá Khoa, Nguyễn Huỳnh Anh

Nguyễn Phan Trí, Nguyễn Xuân Hợp

Viện Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 441, đăng ngày: 04/01/2018