Không tồn tại hình ảnh về Đặc điểm môi trường, tướng trầm tích của trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ

Kết quả nghiên cứu đã xác định môi trường, tướng trầm tích của các tập trầm tích trong Miocene có tính lặp lại theo chu kỳ nâng hạ của mực nước biển và mở rộng dần về hướng Đông và Đông Bắc. Quy luật phân bố về môi trường, tướng trầm tích của các tập trầm tích Miocene thay đổi từ Bắc xuống Nam: từ đồng bằng châu thổ, đồng bằng ven biển, sông cổ đến châu thổ, ven biển đến biển trong, biển ngoài.

Chi tiết bài báo

Phan Giang Long, Hoàng Ngọc Đang, Phạm Xuân Ánh

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 474, đăng ngày: 04/01/2018