Không tồn tại hình ảnh về Đặc điểm hệ thống dầu khí Paleozoic và mỏ Bir Seba - MOM, Algeria

Bài báo phân tích đặc điểm hệ thống dầu khí Paleozoic ở khu vực Bắc Phi nói chung và Algeria nói riêng. Mỏ Bir Seba và MOM thuộc Lô hợp đồng PSC 433a & 416b do Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) triển khai tại Algeria thuộc hệ thống dầu khí Paleozoic với tầng sinh chính là đá mẹ Silurian, tầng chứa chính là cát kết Ordovician và Triassic.

Chi tiết bài báo

Số lần đọc: 497, đăng ngày: 25/05/2017