Không tồn tại hình ảnh về Ảnh hưởng của quá trình biến đổi thứ sinh đến chất lượng tầng chứa Hamra Quartzite, mỏ Bir Seba, bể Oued Mya, Algeria

Quá trình biến đổi thứ sinh có liên quan trực tiếp đến các hoạt động kiến tạo, tại khu vực mỏ Bir Seba là giai đoạn Hercynian nâng lên - tạo núi - bào mòn. Tầng chứa Hamra Quartzite được thành tạo trước giai đoạn Hercynian. Quá trình nén ép và xi măng hóa lànguyên nhân chủ yếu dẫn đến chất lượng của tầng chứa này với độ rỗng và độ thấm thấp.

Chi tiết bài báo

Số lần đọc: 451, đăng ngày: 25/05/2017