Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu địa chất, địa vật lý mới, các kết quả tìm kiếm thăm dò gần đây và kết quả của dự án ENRECA giai đoạn 3, các chuyên gia của VPI/Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí (VPI-EPC) và GEUS sẽ hợp tác nghiên cứu và phân tích đặc điểm kiến tạo, môi trường trầm tích, đặc điểm địa hóa và hệ thống dầu khí của khu vực phía Bắc bể Sông Hồng, trên cơ sở đó đề xuất mô hình tìm kiếm thăm dò dầu khí mới cho khu vực này.

Lãnh đạo GEUS tham quan Phòng Truyền thống của Viện Dầu khí Việt Nam.

GEUS và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)/VPI đã triển khai hợp tác nghiên cứu từ năm 1995, đặc biệt là trong Dự án “Phân tích tổng hợp, mô hình hóa và đánh giá tiềm năng dầu khí các bể trầm tích ở Việt Nam” thuộc chương trình “Nâng cao năng lực nghiên cứu” (ENRECA). Dự án đã triển khai 3 giai đoạn (3 pha); khoan khảo sát 3 giếng thăm dò (tại trũng Sông Ba, đảo Phú Quốc và đảo Bạch Long Vĩ), cung cấp các thông tin rất có giá trị cho công tác nghiên cứu tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu của Dự án đã làm sáng tỏ cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí của các bể trầm tích Phú Khánh, Malay - Thổ Chu, Phú Quốc, Sông Hồng và góp phần thu hút đầu tư tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại Việt Nam, định hướng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí, khẳng định và bảo vệ chủ quyền Quốc gia.

TS. Nguyễn Hồng Minh - Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam giới thiệu các dự án hợp tác nghiên cứu giữa VPI và các chuyên gia Đan Mạch.

Các chuyên gia của GEUS tham quan kho lưu trữ mẫu của Viện Dầu khí Việt Nam.

Tin, ảnh: TCDK

Số lần đọc: 666, đăng ngày: 01/12/2017