TT

Khóa đào tạo

Thời lượng dự kiến

Địa điểm

 

Tháng 01/2015

1

Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng

3 ngày

Hà Nội

2

Thiết kế bài giảng điện tử và hướng dẫn sử dụng phần mềm Articulate

3 ngày

Hà Nội

3

Khả năng của các phương pháp địa chấn trong nghiên cứu đá móng nứt nẻ chứa dầu

5 ngày

Vũng Tàu

4

Kỹ thuật phân tích và dự báo kinh doanh

3 ngày

Hà Nội

5

Tập hợp chi phí và xác định giá thành sản phẩm trong các loại hình doanh nghiệp - Tập đoàn kinh tế

3 ngày

Hà Nội

 

Tháng 03/2015

6

Chuyên nghiệp hóa công tác quản trị hành chính để nâng cao hiệu quả công việc

2 ngày

TP. HCM

7

Tướng thạch học và môi trường trầm tích nâng cao

4 ngày

Hà Nội

8

Dầu khí cơ bản dành cho công tác báo chí và truyền thông

2,5 ngày

Hà Nội

9

Hợp đồng dầu khí và đánh giá dự án đầu tư thượng nguồn

4 ngày

Hà Nội

10

An toàn phòng thí nghiệm

2 ngày

TP. HCM

11

Tiếng Anh chuẩn TOEIC 1&2

40 giờ

Hà Nội

 

Tháng 04/2015

12

Lập hồ sơ mời thầu

2 ngày

TP. HCM

Vũng Tàu

13

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

1 - 2 ngày

Hà Nội

14

Đại cương Công nghiệp Dầu khí

2,5 ngày

Hà Nội

TP. HCM

15

Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

1 ngày

Hà Nội

16

Phân tích PVT vỉa khí condensate

5 ngày

Hà Nội

17

Chuyên nghiệp hóa công tác quản trị hành chính để nâng cao hiệu quả công việc

2 ngày

TP. HCM

18

Đánh giá hồ sơ dự thầu (3 lớp)

2 ngày

TP. HCM

Vũng Tàu

19

Phương pháp nghiên cứu và dự báo thị trường

4 ngày

TP. HCM

20

Chuyên đề EAGE

1 ngày

Hà Nội

 

Tháng 05/2015

21

Công tác thẩm định trong đấu thầu

2 ngày

TP. HCM

Vũng Tàu

22

Minh giải đặc điểm tầng chứa bằng phân tích mẫu lõi

5 ngày

Hà Nội

23

Phân tích sự ảnh hưởng của giá dầu đến thị trường Việt Nam

1 ngày

Hà Nội

24

Kinh tế nhà máy lọc dầu

3 ngày

Quảng Ngãi

25

Kinh doanh dầu thô và các vấn đề cung ứng, quản lý

3 ngày

Quảng Ngãi

26

Lập kế hoạch tài chính trong các doanh nghiệp

3 ngày

Hà Nội

 

Tháng 06/2015

27

Đào tạo giảng viên nội bộ

5 ngày

Hà Nội

28

Basic Principles and Technology of Maturity Modeling

Biomarkers and Carbon Isotopes: Technologies and Exploration Applications

5 ngày

TP.HCM

29

Minh giải địa vật lý giếng khoang trong lát cắt trầm tích – Lớp nâng cao

5 ngày

Hà Nội

30

Quản lý dự án

4 ngày

Hà Nội

31

Hợp đồng dầu khí và đánh giá dự án đầu tư thượng nguồn

4 ngày

Hà Nội

32

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

2 ngày

Hà Nội

33

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đang của Người lao động

1 ngày

Hà Nội

34

Hội nghị Đào tạo hội nhập

1,5 ngày

Hà Nội

35

Mô phỏng quá trình công nghệ khí bằng phần mềm HYSYS – Process simulation by HYSYS

3 ngày

TP. HCM

36

Đại cương về công nghiệp dầu khí

1,5 - 2,5 ngày

Hà Nội

37

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

3 ngày

TP. HCM

38

Môi trường trầm tích và ứng dụng trong xây dựng mô hình địa chất

5 ngày

Hà Nội

 

Tháng 07/2015

39

Đại cương về công nghiệp dầu khí

2,5 - 3 ngày

Hà Nội

TP. HCM

40

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Người lao động

1 ngày

Đồng Nai

41

Phương pháp nghiên cứu dự báo thị trường - nâng cao

5 ngày

TP.HCM

42

Chương trình đào tạo chuyên ngành dầu khí cho các cán bộ không chuyên về kỹ thuật (Module 1)

2 ngày

Hà Nội

43

Quản trị nhân lực

3 ngày

Hà Nội

44

Quản lý dự án

4 ngày

Hà Nội

Vũng Tàu

45

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

3 ngày

Tp.HCM

46

Nhà máy điện đốt than thông số trên tới hạn và siêu tới hạn

5 ngày

Hà Nội

47

Chương trình đào tạo tiếng Anh trong hợp đồng thương mại và hồ sơ thanh toán quốc tế

3 ngày

Hà Nội

TP. HCM

48

Clastic Facies Models and Their Application to Petroleum Reservoir

5 ngày

Hà Nội

49

Phân tích và thiết kế thử vỉa

4 ngày

Hà Nội

50

Carbonate Reservoir System in SE

5 ngày

Hà Nội

51

Kỹ năng lãnh đạo

3 ngày

Hà Nội

52

Hệ thống quản lý an toàn nhà máy

3 ngày

TP. HCM

53

Kỹ thuật phân tích dự báo thị trường (Advance)

5 ngày

TP. HCM

54

Phân tích khai thác ứng dụng phần mềm Pipesim

3 ngày

Hà Nội

55

Phương pháp nghiên cứu sản phẩm mới

3-5 ngày

TP. HCM

56

Bảo trì phòng ngừa

3 ngày

TP. HCM

 

Tháng 08/2015

57

Đánh giá tiềm năng và tính toán trữ lượng dầu khí

4 ngày

Hà Nội

58

Chuyên sâu về nhà máy turbin khí: Chu trình hỗn hợp

5 ngày

Hà Nội

59

Minh giải tài liệu địa chấn nâng cao

3 ngày

Hà Nội

60

Carbonate Reservoir System in SE ASIA

3 ngày

Hà Nội

61

Các chương trình an toàn môi trường

3 ngày

Hà Nội

TP. HCM

62

Ăn mòn kim loại

3 ngày

Hà Nội

TP. HCM

63

Đại cương về công nghiệp dầu khí

2,5 ngày

Hà Nội

64

Quản lý dự án dầu khí

2-3 ngày

Hà Nội

TP. HCM

65
Kỹ năng đàm phán 2 ngày TP. HCM
66

Nâng cao năng lực quản lý công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các cán bộ làm công tác đào tạo

5 ngày TP.HCM

67

Đào tạo giảng viên nội bộ - Lớp nâng cao

5 ngày

Hà Nội

 

Tháng 09/2015

68

Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

2 ngày

Hà Nội

69

Quản trị rủi ro trong hoạt động E&P

5 ngày

Hà Nội

70

Công nghệ mỏ dầu khí ứng dụng

3 ngày

Hà Nội

71

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

4 ngày

Hà Nội

TP. HCM

72

Đào tạo nhận thức chung ISO 9001:2008

2-3 ngày

Hà Nội

TP. HCM

73

Obtain and use Nano system in oil and gas production hoặc "Hydraulic Fracturing"

4 ngày

Hà Nội

74

Đại cương về công nghiệp dầu khí

2,5 ngày

Hà Nội

TP. HCM

75

Teambuilding

2 ngày

TP. HCM

76 Hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực Dầu khí 2 ngày Hà Nội

77

Hệ thống dầu khí và các điều kiện hình thành tích tụ dầu khí trong đá móng nứt nẻ

4 ngày

Hà Nội

 

Tháng 10/2015

78

Deepwater Sandstone Reservoir

3 ngày

Hà Nội

79

Xây dựng mô hình địa chất 3D

5 ngày

Hà Nội

80

Luật thương mại và giải quyết tranh chấp Hợp đồng Dầu khí có yếu tố nước ngoài

5 ngày

Hà Nội

Vũng Tàu

81

Các định chế tài chính liên quan đến các đơn vị PVN

4 ngày

Hà Nội

82

Petroleum Reservoir in Deltaic and Shallow Marine Sandstones

3-5 ngày

Hà Nội

83

Petrographic Training for Siliciclastic Rocks

5 ngày

Hà Nội

 

Tháng 11/2015

84

Môi trường trầm tích

3 ngày

Hà Nội

85

Rift basin of SE Asia (Tectonic of SE Asia)

3-5 ngày

Hà Nội

TP. HCM

86

Tin học văn phòng cơ bản và nâng cao

3-4 ngày

Hà Nội

87

Phương pháp tư vấn xây dựng chiến lược, quy hoạch

5 ngày

TP. HCM

88

Đào tạo phương pháp nghiên cứu sản phẩm mới

3-5 ngày

TP. HCM


Tháng 12/2015

89

SE Asia Clastic Reservoir

4-5 ngày

Hà Nội

90

Kỹ năng chăm sóc khách hàng tăng lợi thế cạnh tranh

2 ngày

TP. HCM

91

Minh giải tài liệu ĐVL giếng khoan nâng cao

5 ngày

Hà Nội

92

Đào tạo giảng viên nội bộ

4 ngày

TP. HCM

Ghi chú:
 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
          Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam
          Tại Hà Nội:

          Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
          Email: cpti@vpi.pvn.vn; Tel: 04.3784.3061/Ext: 1420; Fax: 04.3782.4950
          Tại Tp.Hồ Chí Minh:
          Số 04 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
          Email: tampm.cpti@vpi.pvn.vn; Tel: 08.3930.1394; Fax: 08.3930.1394
          Website: http://vpi.pvn.vn/vn/Training.aspx
 

Số lần đọc: 3031, đăng ngày: 01/07/2015