LỊCH HỘI THẢO

Xem chi tiết

Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC

Nội dung:
  Đề tài "Hoàn thiện công nghệ nano trong bơm ép hoạt động bề mặt để nâng cao hệ số thu hồi dầu vỉa cát kết Miocen mỏ Bạch Hổ (giai đoạn 2)".

Trình bày: Trung tâm EPC

Thời gian: Thứ Năm, Ngày 02/11/2017 14:00

Địa điểm: Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM

>> XEM TẤT CẢ DANH SÁCH
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI