STT Chủ đầu tư Tên dự án Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Văn bản phê duyệt
1 Viện Dầu khí Việt Nam/Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí Không lập dự án Đầu tư máy sinh khí Hydro 277000000 Vốn sản xuất kinh doanh Chào giá cạnh tranh 20/11/2017 Trọn gói 08 tuần Quyết định số 3174/QĐ-VDKVN ngày 23/11/2015.
2 Viện Dầu khí Việt Nam/Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí Không lập dự án Trang bị đồ bảo hộ lao động năm 2017 120000000 Vốn sản xuất kinh doanh Chào giá cạnh tranh 17/08/2017 Trọn gói 02 tháng Quyết định số 3174/QĐ-VDKVN ngày 23/11/2015.
3 Viện Dầu khí Việt Nam/Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí Không lập dự án Thuê dịch vụ phân tích mẫu 370000000 Vốn sản xuất kinh doanh Đấu thầu rộng rãi 13/7/2017 Trọn gói 03 tháng Quyết định số 3174/QĐ-VDKVN ngày 23/11/2015.
4 Viện Dầu khí Việt Nam/Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí Không lập dự án Cung cấp 03 bộ lưu điện (UPS) cho các thiết bị phân tích thí nghiệm theo kế hoạch năm 2017. 194000000 Vốn sản xuất kinh doanh Chào giá cạnh tranh Tháng 4 năm 2017 Trọn gói 01 tuần Quyết định số 3174/QĐ-VDKVN ngày 23/11/2015
5 Viện Dầu khí Việt Nam/Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí Không lập dự án Gói thầu số 2 – Đầu tư trang thiết bị văn phòng theo Kế hoạch năm 2016 461000000 Vốn sản xuất kinh doanh Chào hàng cạnh tranh rút gọn; Tháng 5 năm 2016 Trọn gói 6 tuần Quyết định số 302/QĐ-NCAT ngày 09/5/2016
6 Viện Dầu khí Việt Nam Xây dựng Hạ tầng mạng cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu số 5: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành cho dự án “Xây dựng Hạ tầng mạng cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” 139163000 Vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Chỉ định thầu Tháng 12/2015 Trọn gói 30 ngày Quyết định số 2049/QĐ-VDKVN ngày 05/8/2015
7 Viện Dầu khí Việt Nam Xây dựng Hạ tầng mạng cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Gói thấu số 4: Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị hạ tầng vật lý và mạng/thoại cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 728388000 Vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ĐTRR trong nước Tháng 9/2015 Trọn gói 60 ngày Quyết định số 2049/QĐ-VDKVN ngày 05/8/2015
8 Viện Dầu khí Việt Nam Xây dựng Hạ tầng mạng cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt các trang thiết bị hạ tầng vật lý cho phòng thiết bị mạng và phòng máy chủ của Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 14442126000 Vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ĐTRR trong nước Tháng 8/2015 Trọn gói 90 ngày Quyết định số 2049/QĐ-VDKVN ngày 05/8/2015
9 Viện Dầu khí Việt Nam Xây dựng Hạ tầng mạng cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt các trang thiết bị mạng/thoại cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 42541335000 Vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ĐTRR trong nước Tháng 8/2015 Trọn gói 90 ngày Quyết định số 2049/QĐ-VDKVN ngày 05/8/2015
10 Viện Dầu khí Việt Nam Xây dựng Hạ tầng mạng cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu số 1: Lập thiết kế thi công, tổng dự toán cho dự án “Xây dựng Hạ tầng mạng cho Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” 275690000 Vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Chỉ định thầu Tháng 8/2015 Trọn gói 15 ngày Quyết định số 2049/QĐ-VDKVN ngày 05/8/2015
11 Viện Dầu khí Việt Nam Phòng thí nghiệm Nhiên liệu Sinh học Gói thầu số 13: Hệ thống thiết bị tổng hợp biodiesel theo phương pháp liên tục 4876000000 Quỹ đầu tư Phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước; Tháng 9-10/2015 Trọn gói 05 tháng Quyết định số 559/QĐ-VDKVN ngày 11/03/2015
12 Viện Dầu khí Việt Nam Phòng thí nghiệm Nhiên liệu Sinh học Gói thầu số 12B: Hệ thống thiết bị phối trộn phụ gia cho biodiesel 1185000000 Quỹ đầu tư Phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước; Tháng 7-8/2015 Trọn gói 05 tháng Quyết định số 559/QĐ-VDKVN ngày 11/03/2015
13 Viện Dầu khí Việt Nam Phòng thí nghiệm Nhiên liệu Sinh học Gói thầu số 12A: Hệ thống thiết bị phối trộn phụ gia cho bioethanol 2625000000 Quỹ đầu tư Phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Chỉ định thầu; Tháng 03/2015 Trọn gói 05 tháng Quyết định số 559/QĐ-VDKVN ngày 11/03/2015
14 Viện Dầu khí Việt Nam Phòng thí nghiệm Nhiên liệu Sinh học Gói thầu số 15: Hệ thống thiết bị sản xuất thử nghiệm nhiên liệu lỏng từ bio-oil 7080000000 Quỹ đầu tư Phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước; Tháng 03/2015 Trọn gói 05 tháng Quyết định số 559/QĐ-VDKVN ngày 11/03/2015
15 Viện Dầu khí Việt Nam Không lập dự án Cung cấp bơm hút chân không sâu kèm theo dịch vụ kỹ thuật cho Kính hiển vi điện tử quét Carl Zeiss EVO MA10 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí 583660000 Viện Dầu khí Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí Đấu thầu hạn chế trong nước Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 1/2015 Trọn gói 08 tuần Quyết định số 3451/QĐ-VDKVN ngày 30/12/2014
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI