Rất tiếc, không còn tin nào còn hiệu lực, tất cả tin đăng đã hết hạn.
STT Tên nhà thầu Số hợp đồng/ngày ký Nguyên nhân Hình thức xử lý Ghi chú
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI