Rất tiếc, không còn tin nào còn hiệu lực, tất cả tin đăng đã hết hạn.
STT Dự án Tên gói thầu Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu Giá gói thầu Giá trúng thầu Nhà thầu trúng thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Văn bản phê duyệt
Chọn trang: 1 2 3  >> 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI