Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí trân trọng giới thiệu chương trình đào tạo tổ chức trong tháng 4-5/2016