Áp dụng Công nghệ Tăng cường thu hồi dầu: Triển khai thận trọng và phải dựa trên cơ sở khoa học.