PetroVietNam Nộp ngân sách nhà nước vượt 10,4% kế hoạch năm 2018.