Không tồn tại hình ảnh về Giới thiệu

Trung tâm nghiên cứu Kinh tế & Quản lý Dầu khí (EMC) là 1 trong 5 Trung tâm nghiên cứu chuyên ngành của Viện Dầu khí Việt nam. Được hình thành từ Phòng Kinh tế Dầu khí thành lập năm 1993, EMC đã không ngừng lớn mạnh cả về năng lực và chuyên môn, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Với mục tiêu trở thành đơn vi tự vấn hàng đầu về kinh tế và quản lý trong lĩnh vực dầu khí tại Việt nam, EMC đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt nam và các công ty dầu khí trong và ngoài nước trong lĩnh vực Kinh tế và quản lý dầu khí.

NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU: Các vấn đề kinh tế và quản lý trong các hoạt động dầu khí tại Việt Nam và trên thế giới

TƯ VẤN: Các lĩnh vực dầu khí và phát triển năng lượng

DỊCH VỤ NCKH:  Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phân tích dự báo thị trường, phân tích kinh tế phát triển mỏ

CHUYÊN NGHIỆP: Trong tư vấn và thẩm định các dự án chuyên ngành dầu khí

HỢP TÁC: Phát triển năng lượng bền vững