Không tồn tại hình ảnh về Giới thiệu

CPTI là đơn vị tổ chức thực hiện đến đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên sâu thường xuyên dưới thương hiệu VPI; truyền thông (hội nghị, triển lãm...), bảo tàng… chuyên ngành dầu khí.

Với sứ mệnh hợp tác phát huy các nguồn lực đóng góp cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Dầu khí Việt Nam và xây dựng thương hiệu VPI trong lĩnh vực Đào tạo, Hội nghị và Triển lãm quốc tế về dầu khí.

CPTI phấn đấu xây dựng thành Trung tâm hội tụ, chuyển giao và chia sẻ tinh hoa tri thức dầu khí góp phần phát triển bền vững ngành Dầu khí Việt Nam, trên cơ sở phát huy các giá trị cốt lõi của thương hiệu VPI:

- Đạo đức: cảm hứng và say mê là động lực phát triển.
- Chuyên nghiệp: kết nối tài năng.
- Trí tuệ: luôn đổi mới để tự hoàn thiện.