DANH SÁCH ĐẶT PHÒNG HỌP:
Xem theo phòng:
STTNội dung họpPhòng họpBắt đầuKết thúcNgười đặtYêu cầu khácTrạng thái
1 Họp với Rive Technology P17-01 Thứ Ba, 10/10/2017 09:00 Thứ Ba, 10/10/2017 12:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
2 Họp ban kiểm tra NCKH với PVN P17-01 Thứ Hai, 09/10/2017 13:30 Thứ Hai, 09/10/2017 16:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
3 Họp ban chấp hành Công đoàn P17-01 Thứ Hai, 09/10/2017 14:00 Thứ Hai, 09/10/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
4 Họp ban chấp hành Công đoàn chuẩn bị cho Đại hội P17-01 Thứ Tư, 04/10/2017 15:00 Thứ Tư, 04/10/2017 17:00 Trần Khánh Tùng cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
5 Đàm phán hợp đồng với IBST P17-01 Thứ Sáu, 29/09/2017 09:00 Thứ Sáu, 29/09/2017 11:00 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
6 Nghiệm thu đề tài cấp Tập đoàn P17-01 Thứ Tư, 27/09/2017 14:00 Thứ Tư, 27/09/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
7 Hội nghị BCH Đảng ủy mở rộng P17-01 Thứ Tư, 27/09/2017 08:30 Thứ Tư, 27/09/2017 11:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
8 Kiểm tra tiến độ đề tài nghị định thư - Bộ Khoa học Công nghệ P17-01 Thứ Sáu, 22/09/2017 14:00 Thứ Sáu, 22/09/2017 17:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
9 Tiểu ban tuyên truyền đại hội Công đoàn P17-01 Thứ Năm, 14/09/2017 14:30 Thứ Năm, 14/09/2017 16:30 Phí Ngọc Đông cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
10 Họp ban ISO P17-01 Thứ Năm, 14/09/2017 16:00 Thứ Năm, 14/09/2017 17:00 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
11 Họp ban ISO P17-01 Thứ Năm, 14/09/2017 08:30 Thứ Năm, 14/09/2017 09:30 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
12 Khai giảng NCS khóa 4, Hội thảo LATS của NCS Nguyễn Minh Quý P17-01 Thứ Sáu, 15/09/2017 13:00 Thứ Sáu, 15/09/2017 17:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (Trung tâm Đào tạo và thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
13 Xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học Vpi Laps P17-01 Thứ Sáu, 08/09/2017 13:30 Thứ Sáu, 08/09/2017 17:00 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
14 Lãnh đạo Viện làm việc với công ty Jogmec P17-01 Thứ Năm, 07/09/2017 08:00 Thứ Năm, 07/09/2017 12:00 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Thư ký)  Đã duyệt
15 Nghiệm thu đề tài cấp viện EPC P17-01 Thứ Sáu, 01/09/2017 14:00 Thứ Sáu, 01/09/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
16 Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 của Đảng & Khen thưởng 01 năm thực hiện CT05 P12-01 Thứ Năm, 24/08/2017 13:45 Thứ Năm, 24/08/2017 17:00 Văn phòng Đảng đoàn cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
17 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viện P17-01 Thứ Ba, 22/08/2017 08:30 Thứ Ba, 22/08/2017 11:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công Đoàn Viện)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
18 Hội thảo FTA P17-01 Thứ Hai, 21/08/2017 09:00 Thứ Hai, 21/08/2017 12:00 Nguyễn Thị Hậu cuongnm (Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
19 Trao đổi công tác Văn thư, lưu trữ P17-01 Thứ Năm, 17/08/2017 08:30 Thứ Năm, 17/08/2017 11:30 Bùi Anh Đức cuongnm (Văn phòng)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
20 Họp chia sẻ kinh nghiệm về viết bài báo KH quốc tế P17-01 Thứ Ba, 22/08/2017 14:00 Thứ Ba, 22/08/2017 17:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (CPTI)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
21 Nghiệm thu đề tài NV của CTAT P17-01 Thứ Ba, 15/08/2017 14:00 Thứ Ba, 15/08/2017 17:00 Phạm Lê Duy Thành cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
22 Họp Ban chấp hành mở rộng P17-01 Thứ Sáu, 11/08/2017 15:00 Thứ Sáu, 11/08/2017 17:00 Nguyễn Thị Linh Chi cuongnm (Ban chấp hành Công đoàn CQV)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
23 Xét duyệt đề cương cấp Viện P17-01 Thứ Ba, 08/08/2017 14:00 Thứ Ba, 08/08/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
24 Đại hội công đoàn EMC P12-01 Thứ Sáu, 04/08/2017 13:30 Thứ Sáu, 04/08/2017 17:30 Nguyễn Thị Hậu cuongnm (Trung tâm Nghiên cứu KT và Quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
25 Họp soát xét BCTC 6 tháng đầu năm P12-01 Thứ Sáu, 04/08/2017 08:30 Thứ Sáu, 04/08/2017 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
26 Công tác tài chính kế toán tại các Trung tâm 6 tháng cuối năm 2017 P17-01 Thứ Tư, 02/08/2017 15:50 Thứ Tư, 02/08/2017 17:50 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
27 Công tác tài chính kế toán tại các Trung tâm 6 tháng cuối năm 2017 P12-02 Thứ Năm, 03/08/2017 08:30 Thứ Năm, 03/08/2017 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm ()Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
28 Khóa học "Kiểm toán nội bộ theo chuẩn mực Quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam" P12-02 Thứ Sáu, 04/08/2017 08:30 Thứ Sáu, 04/08/2017 11:30 Trần Phương Anh cuongnm (CPTI)Theo yêu cầu Tập đoàn Đã duyệt
29 Họp về xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến P17-01 Thứ Năm, 03/08/2017 13:00 Thứ Năm, 03/08/2017 15:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (CPTI)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
30 Họp lãnh đạo Viện P17-01 Thứ Ba, 01/08/2017 13:30 Thứ Ba, 01/08/2017 16:30 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
31 Đại hội Công đoàn CSTV khối cơ quan Viện P12-01 Thứ Tư, 26/07/2017 13:30 Thứ Tư, 26/07/2017 15:30 Nguyễn Ngọc Anh cuongnm (Công Đoàn Viện)  Đã duyệt
32 Xử lý công nợ PVL P17-01 Thứ Hai, 24/07/2017 14:00 Thứ Hai, 24/07/2017 17:00 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
33 Đại hội Công đoàn EPC P12-01 Thứ Hai, 31/07/2017 13:00 Thứ Hai, 31/07/2017 17:00 Phí Ngọc Đông cuongnm (Trung tâm Tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí)  Đã duyệt
34 Làm việc với chuyên gia Võ Trí Thành P12-01 Thứ Tư, 26/07/2017 09:00 Thứ Tư, 26/07/2017 12:00 Nguyễn Thị Hậu cuongnm (Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
35 Lãnh đạo Viện làm việc với các trung tâm phía Nam P17-01 Thứ Sáu, 21/07/2017 08:30 Thứ Sáu, 21/07/2017 11:30 Trương Quang Khánh cuongnm (Trợ lý lãnh đạo Viện)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
36 Hợp tác nghiên cứu VPI - JOGMEC P17-01 Thứ Sáu, 14/07/2017 14:00 Thứ Sáu, 14/07/2017 17:00 Phạm Chí Đức cuongnm (Phòng Công nghệ mỏ - EPC)  Đã duyệt
37 Hội thảo giáo trình P12-01 Thứ Ba, 18/07/2017 13:30 Thứ Ba, 18/07/2017 16:30 Trần Đình Ngọc cuongnm (CPTI)  Đã duyệt
38 Họp ban ISO thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng quy trình hệ thống mới về quản lý rủi ro và kiểm soát sự thay đổI. P17-01 Thứ Ba, 11/07/2017 09:00 Thứ Ba, 11/07/2017 11:00 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Ban ISO)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
39 Chi bộ Trung tâm Chế biến Dầu khí sẽ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 P17-01 Thứ Tư, 12/07/2017 13:30 Thứ Tư, 12/07/2017 17:00 Phạm Ngọc Kiên cuongnm (Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
40 Họp với đoàn Belarus P16 Thứ Ba, 11/07/2017 14:30 Thứ Ba, 11/07/2017 16:30 Phạm Quý Ngọc cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
41 Chuẩn bị văn kiện Đại hội Công đoàn Viện P17-01 Thứ Tư, 05/07/2017 13:30 Thứ Tư, 05/07/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
42 Họp nghiệm thu đề tài EPC P17-01 Thứ Năm, 29/06/2017 13:30 Thứ Năm, 29/06/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
43 Tổ chức hội thảo Sáng tạo - Đổi mới P17-01 Thứ Tư, 05/07/2017 08:00 Thứ Tư, 05/07/2017 11:30 Trần Phương Anh cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
44 Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Trung tâm EMC P12-02 Thứ Ba, 27/06/2017 15:30 Thứ Ba, 27/06/2017 17:30 Đoàn Trung Kiên cuongnm (Trung tâm Kinh tế và quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
45 Họp nghiệm thu đề tài EMC P17-01 Thứ Ba, 27/06/2017 08:30 Thứ Ba, 27/06/2017 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
46 Họp xử lý nợ khó đòi P16 Thứ Hai, 26/06/2017 14:00 Thứ Hai, 26/06/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
47 Khóa học "kỹ năng quản lý và chăm sóc khách hàng" P12-02 Thứ Tư, 28/06/2017 15:00 Thứ Tư, 28/06/2017 17:00 Nguyễn Thị Quỳnh cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
48 Lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cán bộ VPI giai đoạn đến năm 2020 diện Tập đoàn quản lý. P17-01 Thứ Sáu, 23/06/2017 14:00 Thứ Sáu, 23/06/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Ban Tổ chức nhân sự)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
49 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm P12-01 Thứ Sáu, 30/06/2017 08:00 Thứ Sáu, 30/06/2017 12:00 Trần Phương Thảo cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
50 Khóa học "kỹ năng quanrlys và chăm sóc khách hàng" P12-01 Thứ Tư, 28/06/2017 15:00 Thứ Tư, 28/06/2017 17:00 Nguyễn Thị Quỳnh cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI