ĐẶT PHÒNG HỌP:
Chọn phòng họp
Nội dung buổi họp
Người yêu cầu
Đơn vị
(Ví dụ: PAC, EPC, EMC, CTAT, CNTT, QLĐT, KHCL, TTĐT, VP, KHTC... )
Thời gian bắt đầu - Lúc giờ - phút
Thời gian kết thúc - Lúc giờ - phút
Yêu cầu khác
(Ví dụ yêu cầu khác như: Trực tuyến, đồ uống, hệ thống âm thanh, máy chiếu,...)
Trạng thái duyệt
Email người yêu cầu
Mật khẩu
         
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI