VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) xin thông báo mời chào giá:
1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Lưu trữ Dầu khí)
2. Tên hạng mục: “Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Trung tâm Lưu trữ Dầu khí Phía Nam”
3. Nguồn vốn:
– Hợp đồng Thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác sử dụng tài liệu chuyên ngành dầu khí;
– Hợp đồng dịch vụ từ các Nhà thầu;
4. Thời gian phát hành YCCG: 10 giờ 00 phút ngày 06/07/2020
5. Địa điểm phát hành YCCG: Bộ phận Quản lý và Khai thác Tài Liệu Nam-Trung tâm Lưu trữ Dầu khí Phía Nam thuộc Viện Dầu khí Việt Nam
6. Giá bán: Miễn phí
7. Thời điểm nộp HSCG: 10 giờ 00 phút ngày 08/07/2020