Tuyển dụng nhân sự vào các vị trí việc làm trong Bộ phận Tiềm năng và Trữ lượng

Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng 10 chuyên viên vào các vị trí việc làm trong Bộ phận Tiềm năng và Trữ lượng. Mô tả công việc như sau:

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện các yêu cầu tư vấn, phản biện, thẩm định dự án các cấp (10%);
 • Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (40%);
 • Hỗ trợ các chương trình nghiên cứu dài hạn trong việc tham gia đặt đầu bài, kiểm soát chất lượng và phối hợp triển khai các nghiên cứu (5%);
 • Thực hiện các nghiên cứu mang tính khởi tạo, đón đầu phục vụ chính xác hóa và gia tăng tiềm năng trữ lượng (25%);
 • Thực hiện các công việc theo yêu cầu bao gồm phối hợp, hỗ trợ các bộ phận khác triển khai các nhiệm vụ chung của Viện, phối hợp với các công ty liên kết thực hiện các hợp đồng dịch vụ (nếu cần) có sự tham gia của Viện (20%).

II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH VÀ YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

I. Chuyên viên nghiên cứu địa chất, thực địa. Số lượng: 01 chuyên viên

 1. Trách nhiệm chính:
 • Tư vấn các vấn đề chuyên sâu về địa chất, kiến tạo, tham gia phản biện các báo cáo có nội dung liên quan;
 • Tham gia với vai trò chủ biên, kiểm tra, giám sát hoặc trực tiếp thực hiện công việc minh giải tài liệu địa chất, địa vật lý ở quy mô bể trầm tích, phân tích, luận giải kiến tạo, thạch học, địa tầng trong các đề tài, nhiệm vụ được giao;
 • Tham gia tổ chức các khảo sát thực địa, các khóa đào tạo địa chất, viết các bài báo khoa học;
 • Kiểm soát chất lượng các sản phẩm liên quan đến địa chất và phối hợp triển khai các công việc thuộc nhiệm vụ chung của Bộ phận.
 1. Yêu cầu công việc:
 • Nắm vững về địa chất, kiến tạo, địa tầng, môi trường trầm tích;
 • Có kinh nghiệm khảo sát thực địa các khu vực ở Việt Nam. Có kinh nghiệm minh giải tài liệu địa chấn 2D, xây dựng bản đồ địa chất, xây dựng mặt cắt địa chất, phục hồi lịch sử phát triển địa chất;
 • Có kiến thức cơ bản về địa chất dầu khí;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Petrel, Kingdom, Mapinfo, QGIS, MOVE;
 • Kỹ năng trình bày, viết báo cáo, làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu và viết báo cáo tốt;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các công việc tương đương ít nhất 5 năm.

II. Chuyên viên địa chất và tiềm năng dầu khí – Lĩnh vực địa hóa phân tích, tổng hợp, xây dựng mô hình. Số lượng: 01 chuyên viên

 1. Trách nhiệm chính:
 • Tư vấn các vấn đề chuyên sâu về địa hóa, mô hình hệ thống dầu khí, tham gia phản biện các báo cáo có nội dung liên quan;
 • Tham gia với vai trò chủ biên, tư vấn hoặc trực tiếp thực hiện công tác phân tích, tổng hợp số liệu địa hóa, xây dựng mô hình phân tích bể trầm tích, trong các đề tài, nhiệm vụ được giao;
 • Kiểm soát chất lượng các sản phẩm liên quan đến địa hóa và phối hợp triển khai các công việc thuộc nhiệm vụ chung của Bộ phận.
 1. Yêu cầu công việc:
 • Có kiến thức về hệ thống dầu khí;
 • Có kỹ năng đọc và phân tích các thông số, số liệu địa hóa;
 • Có khả năng xây dựng các bản đồ TOC, trưởng thành đá mẹ…, xây dựng mô hình hệ thống dầu khí 1D, 2D và 3D;
 • Có kinh nghiệm sử dụng phầm mềm chuyên ngành như như Petrel, PetroMod;
 • Kỹ năng trình bày, viết báo cáo, làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu và viết báo cáo tốt;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các công việc tương đương ít nhất 5 năm.

III. Chuyên viên địa chất và tiềm năng dầu khí – Lĩnh vực minh giải thạch học, địa tầng, môi trường trầm tích. Số lượng: 01 chuyên viên

 1. Trách nhiệm chính:
 • Tư vấn các vấn đề chuyên sâu về địa tầng, trầm tích, tham gia phản biện các báo cáo có nội dung liên quan;
 • Tham gia với vai trò chủ biên, tư vấn hoặc trực tiếp thực hiện công tác phân tích thạch học địa tầng, địa tầng phân tập, đặc điểm môi trường trầm tích từ tài liệu tổng hợp trong các đề tài, nhiệm vụ được giao;
 • Kiểm soát chất lượng các sản phẩm liên quan đến địa hóa và phối hợp triển khai các công việc thuộc nhiệm vụ chung của Bộ phận.
 1. Yêu cầu công việc:
 • Có kiến thức sâu về thạch học, cổ sinh, địa tầng và trầm tích;
 • Có khả năng phân tích địa tầng phân tập, địa chấn địa tầng, xây dựng bản đồ tướng đá, cổ môi trường trầm tích;
 • Có khả năng minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, tài liệu cổ sinh, thạch học;
 • Có kinh nghiệm làm việc đối với các bể trầm tích ở Việt Nam;
 • Sử dụng thành thạo các phầm mềm chuyên ngành như Petrel, Corel;
 • Kỹ năng trình bày, viết báo cáo, làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu và viết báo cáo tốt;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các công việc tương đương ít nhất 5 năm.

IV. Chuyên viên địa chất và tiềm năng dầu khí – Lĩnh vực phân tích hệ thống dầu khí và đánh giá tiềm năng, rủi ro. Số lượng: 01 chuyên viên

 1. Trách nhiệm chính:
 • Tư vấn các vấn đề chuyên sâu về địa chất dầu khí, tính toán tiềm năng, tham gia phản biện các báo cáo có nội dung liên quan;
 • Tham gia với vai trò chủ biên, tư vấn hoặc trực tiếp thực hiện nghiên cứu hệ thống dầu khí, tính toán tiềm năng, đánh giá rủi ro địa chất và xác xuất tìm kiếm thăm dò thành công trong các đề tài, nhiệm vụ được giao;

 

 • Kiểm soát chất lượng các sản phẩm liên quan đến địa chất dầu khí và phối hợp triển khai các công việc thuộc nhiệm vụ chung của Bộ phận.
 1. Yêu cầu công việc:
 • Có kiến thức sâu về các yếu tố của hệ thống dầu khí (sinh, chứa, chắn, bẫy, dịch chuyển dầu khí).;
 • Nắm được các phương pháp tính toán trữ lượng và tiềm năng dầu khí, đánh giá rủi ro địa chất và xác suất thành công.;
 • Có khả năng minh giải địa chấn, đọc tài liệu giếng khoan, tài liệu thử vỉa…;
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành như Petrel, Kingdom, GeoX, Mapinfo;
 • Có kinh nghiệm làm việc đối với các bể trầm tích ở Việt Nam;
 • Kỹ năng trình bày, viết báo cáo, làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt ;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu và viết báo cáo tốt;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các công việc tương đương ít nhất 5 năm.

V. Chuyên viên minh giải và phân tích tài liệu địa chấn. Số lượng: 03 chuyên viên

 1. Trách nhiệm chính:
 • Tư vấn các vấn đề chuyên sâu về minh giải, phân tích tài liệu địa chấn, tham gia phản biện các báo cáo có nội dung liên quan;
 • Tham gia với tư cách chủ biên, tư vấn hoặc trực tiếp thực hiện công tác minh giải, phân tích tài liệu địa chấn, địa vật lý, xây dựng bản đồ trong các đề tài, nhiệm vụ được giao;
 • Kiểm soát chất lượng của các sản phẩm địa vật lý (chất lượng minh giải, bản đồ, thuộc tính, v.v) và phối hợp triển khai các công việc phục vụ nhiệm vụ chung của Bộ phận.
 1. Yêu cầu công việc:
 • Có kiến thức tốt trong lĩnh vực địa vật lý, địa chất sử dụng trong minh giải, phân tích địa chấn, nắm được kiến thức về xử lý địa chấn, thuộc tính địa chấn;
 • Hiểu được chu trình làm việc của công tác minh giải, phân tích địa chấn, có khả năng liên kết với các nguồn tài liệu khác (giếng khoan, địa chất);
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Petrel, Kingdom Suite, Landmark…;
 • Có kinh nghiệm tham gia các dự án minh giải, phân tích tài liệu địa chấn, tham gia hoặc phối hợp với các nhóm khác trong công tác tính toán tiềm năng trữ lượng…;
 • Có kiến thức và phân tích định tính, định lượng địa chấn.
  Có kỹ năng trình bày, làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu báo cáo chuyên ngành, có khả năng trình bày/viết các báo cáo bằng tiếng Anh;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các công việc tương đương ít nhất 5 năm.

VI. Chuyên viên minh giải tài liệu giếng khoan, tính toán trữ lượng. Số lượng: 02 chuyên viên

 1. Trách nhiệm chính:
 • Tham gia tư vấn, nhận xét, phản biện các vấn đề chuyên sâu về địa vật lý giếng khoan, thông số vỉa chứa và tiềm năng, trữ lượng trong các báo cáo liên quan.;
 • Tham gia với các vai trò chủ biên, kiểm tra, giám sát hoặc trực tiếp thực hiện công tác minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, xác định các thông số và đánh giá đặc tính vỉa chứa, biện luận phân cấp và tính toán dầu khí tại chỗ trong các đề tài, nhiệm vụ được giao;
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm về các vấn đề liên quan đến địa chất mỏ.
 1. Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Địa chất – Địa vật lý;
 • Có kiến thức tốt về minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, phân tích, biện luận thông số vỉa chứa và tính toán dầu khí tại chỗ ban đầu;
 • Sử dụng thành thạo Petrel, IP, Techlog …;
 • Có kiến thức cơ bản về Địa chấn, Địa vật lý giếng khoan, môi trường trầm tích, địa tầng phân tập;
 • Có kiến thức tổng hợp và phân tích các tài liệu địa chất, địa vật lý;
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Khả năng viết báo cáo và trình bày tốt;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu báo cáo chuyên ngành, có khả năng trình bày/viết các báo cáo bằng tiếng Anh;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các công việc tương đương ít nhất 5 năm.

VII. Chuyên viên thông số vỉa chứa và mô hình địa chất mỏ. Số lượng: 01 chuyên viên

 1. Trách nhiệm chính:
 • Tham gia tư vấn, phản biện, nhận xét các báo cáo phát triển mỏ, quản lý mỏ về lĩnh vực liên quan;
 • Tham gia với các vai trò chủ biên, kiểm tra, giám sát hoặc trực tiếp thực hiện công tác phân tích thông số, xây dựng mô hình địa chất mỏ trong các đề tài, nhiệm vụ được giao.
 1. Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
 • Có kiến thức cơ bản về địa chất – kiến tạo, minh giải cấu trúc, địa vật lý giếng khoan và địa tầng phân tập;
 • Có kiến thức tổng hợp và luận giải môi trường trầm tích từ tài liệu liên quan;
 • Có kiến thức về địa thống kê;
 • Sử dụng thành thạo các công cụ mô phỏng địa chất 3D (Petrel, RMS…);
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ để xây dựng các bản đồ cấu trúc nóc/đáy vỉa và bản đồ đặc tích vỉa chứa (Netpay/NTG, Độ rỗng, Độ bào hòa nước…);
 • Có khả năng làm việc độc lập và nhóm;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu báo cáo chuyên ngành, có khả năng trình bày/viết các báo cáo bằng tiếng Anh.

QUYỀN LỢI: Thu nhập bình quân/tháng từ 20 triệu đồng trở lên và chế độ phúc lợi khác.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: trước ngày 20/6/2023 (ứng viên có thể gửi bản scan hồ sơ ứng tuyển qua email: bachnv@vpi.pvn.vn hoặc nộp trực tiếp tại Ban Tổ chức Nhân sự – Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Số điện thoại liên hệ: 024 37843061/ máy lẻ 1489.