Tuyển Chuyên viên Bộ phận Hỗ trợ quản lý và Tối ưu Khai thác.

Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự vào các vị trí việc làm trong Bộ phận Hỗ trợ quản lý và tối ưu khai thác. Mô tả công việc như sau:

I. CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG KHAI THÁC CÁC MỎ DẦU KHÍ (số lượng: 02 Chuyên viên)
Mục tiêu công việc: 
Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ cấp Tập đoàn, cấp Viện với nội dung xây dựng mô hình, mô phỏng khai thác các mỏ dầu khí.

Trách nhiệm chính:

 1. Phân tích, đánh giá đặc tính vỉa chứa và chất lưu (25%)
 • Đánh giá các kết quả nghiên cứu về cấu trúc địa chất, đặc điểm địa chất và tài nguyên dầu khí
 • Đánh giá, minh giải các kết quả phân tích mẫu lõi: phân tích thông thường, phân tích đặc biệt
 • Đánh giá kết quả phân tích mẫu chất lưu: dầu, khí, nước
 1. Phân tích động thái khai thác và thử vỉa (15%)
 • Phân tích cơ chế năng lượng vỉa và các chế độ thủy động lực học trong vỉa chứa
 • Phân tích động thái khai thác, bơm ép, thử vỉa và các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác mỏ
 • Phân tích hệ số thu hồi dầu khí và tiềm năng thu hồi còn lại
 1. Xây dựng mô hình mô phỏng thủy động lực (35%)
 • Xây dựng các bảng tham số đầu vào về đặc tính đá chứa và chất lưu
 • Xây dựng cấu trúc mỏ, phân vùng cân bằng thủy động lực và các tham số thuộc tính địa chất
 • Xác định điều kiện ban đầu và tính toán, hiệu chỉnh trữ lượng tại chỗ ban đầu của mô hình
 • Phục hồi lịch sử khai thác/thử vỉa
 1. Xây dựng phương án phát triển/khai thác mỏ và dự báo sản lượng trung hạn, dài hạn (25%)
 • Xây dựng các kịch bản phát triển/khai thác mỏ
 • Dự báo sản lượng khai thác mỏ trung hạn, dài hạn theo các kịch bản đã xây dựng
 • Đề xuất phương án phát triển/khai thác tối ưu.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan
 • Có kiến thức nâng cao về kỹ thuật dầu khí (công nghệ mỏ, địa chất mỏ và công nghệ khai thác)
 • Có khả năng xử lý dữ liệu khối lượng lớn và phức tạp
 • Sử dụng thành thạo các công cụ mô phỏng khai thác mỏ
 • Có khả năng sử dụng các công cụ dự báo khai thác mỏ
 • Ngoại ngữ (tiếng Anh tối thiểu B1 hoặc tiếng Nga): Đọc hiểu và trình bày báo cáo tốt
 • Ở vai trò tương đương ít nhất 1 năm.

II. CHUYÊN VIÊN TỐI ƯU KHAI THÁC MỎ (Số lượng: 01 Chuyên viên)

Mục tiêu công việc: Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ cấp Tập đoàn, cấp Viện với nội dung nghiên cứu các giải pháp tối ưu khai thác và nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ dầu khí.

Trách nhiệm chính:

 1. Phân tích, đánh giá đặc trưng vỉa chứa và trạng thái khai thác mỏ (15%)
 • Đánh giá các kết quả nghiên cứu về cấu trúc địa chất, đặc điểm địa chất và tài nguyên dầu khí
 • Phân tích, đánh giá, minh giải các kết quả phân tích mẫu lõi, chất lưu, phân bố và các đặc trưng đá chứa, chất lưu trong vỉa
 • Phân tích động thái khai thác, bơm ép, thử vỉa và các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác mỏ
 • Phân tích hệ số thu hồi dầu khí và tiềm năng thu hồi còn lại
 1. Phân tích, đánh giá hệ thống công nghệ, thiết bị khai thác mỏ (15%)
 • Phân tích, đánh giá công nghệ, thiết bị hoàn thiện giếng
 • Phân tích, đánh giá hệ thống công nghệ khai thác, xử lý, thu gom và vận chuyển
 1. Phân tích, đánh giá hiệu quả các giải pháp công nghệ – kỹ thuật tối ưu khai thác mỏ (20%)
 • Đánh giá hiệu quả của các giải pháp tối ưu chế độ khai thác mỏ
 • Đánh giá hiệu quả của các giải pháp tối ưu hệ thống công nghệ – thiết bị khai thác mỏ
 • Đánh giá hiệu quả của các giải pháp xử lý giếng và công nghệ hóa trong khai thác mỏ
 • Đánh giá hiệu quả của các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu
 1. Nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng (50%) gồm:
  4.1.Nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng, hiệu quả các giải pháp tối ưu chế độ khai thác mỏ
 • Nghiên cứu tối ưu mạng lưới giếng khai thác, bơm ép
 • Nghiên cứu tối ưu chế độ khai thác, bơm ép
 • Nghiên cứu các giải pháp gia tăng hệ số sản phẩm của giếng khai thác, bơm ép.
  4.2. Nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng, hiệu quả các giải pháp tối ưu hệ thống công nghệ – thiết bị khai thác mỏ
 • Nghiên cứu tối ưu hệ thống thiết bị, công nghệ hoàn thiện giếng
 • Nghiên cứu tối ưu hệ thống công nghệ, thiết bị khai thác, xử lý, thu gom và vận chuyển sản phẩm
 • Nghiên cứu tối ưu hóa xây dựng mỏ và các công trình dầu khí.
  4.3. Nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng, hiệu quả các giải pháp tăng cường thu hồi dầu khí
 • Nghiên cứu, đánh giá cơ chế của các phương pháp tăng cường thu hồi dầu khí
 • Nghiên cứu, lựa chọn phương pháp tăng cường thu hồi dầu khí phù hợp cho các điều kiện mỏ cụ thể
 • Nghiên cứu tối ưu các sản phẩm sử dụng trong tăng cường thu hồi dầu khí (xử lý giếng và vùng cận đáy giếng, hệ thống đường ống thu gom và vận chuyển, nâng cao hệ số thu hồi dầu)
 • Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của các giải pháp tăng cường thu hồi dầu khí trong các giai đoạn: phân tích thí nghiệm, mô hình vật lý và mô hình mô phỏng
 • Xây dựng phương án thử nghiệm và ứng dụng cho các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan
 • Có kiến thức nâng cao về kỹ thuật dầu khí (công nghệ mỏ, công nghệ khai thác, công nghệ hóa trong khai thác dầu khí)
 • Có khả năng xử lý dữ liệu khối lượng lớn và phức tạp
 • Sử dụng thành thạo các công cụ mô phỏng vỉa chứa; mô phỏng hệ thống thiết bị khai thác, xử lý, thu gom và vận chuyển; mô phỏng các cơ chế hóa học
 • Có khả năng sử dụng các công cụ dự báo khai thác mỏ
 • Ngoại ngữ (tiếng Anh tối thiểu B1 hoặc tiếng Nga): Đọc hiểu và trình bày báo cáo tốt
 • Ở vai trò tương đương ít nhất 1 năm.

Quyền lợi: Mức thu nhập bình quân/tháng từ 20 triệu đồng trở lên.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: muộn nhất là ngày 05/8/2023 (ứng viên có thể gửi bản scan hồ sơ ứng tuyển qua email bachnv@vpi.pvn.vn).

Nơi nhận hồ sơ ứng tuyển: Ban Tổ chức Nhân sự – Viện Dầu khí Việt Nam – Địa chỉ 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024 37843061/ máy lẻ 1489