THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN MINH QUÝ

Viện Dầu khí Việt Nam đăng tải nội dung luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Quý
Chuyên ngành: Kỹ thuật Dầu khí
Mã số: 9520604
Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá hiện tượng ngưng tụ lỏng và các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy trong vùng cận đáy – thân giếng khai thác mỏ khí condensate và áp dụng tính toán cho mỏ Hải Thạch”
Tập thể hướng dẫn khoa học: TS. Phan Ngọc Trung và TS. Nguyễn Hữu Trung
Với các nội dung (link đính kèm) bao gồm:
2. Tóm tắt luận án: Tiếng ViệtTiếng Anh
3. Đóng góp mới của luận án: Tiếng Việt Tiếng Anh