THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH PHẠM BẢO NGỌC

Viện Dầu khí Việt Nam đăng tải nội dung luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Bảo Ngọc
Chuyên ngành: Kỹ thuật Dầu khí
Mã số: 9520604
Đề tài: Nghiên cứu tiến hóa môi trường trầm tích và ý nghĩa dầu khí trầm tích Miocen giữa, khu vực trung tâm Bể Nam Côn Sơn”
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Nghi và PGS.TS. Nguyễn Trọng Tín
 
Với các nội dung (link đính kèm) bao gồm:
Tóm tắt luận án: tiếng Việttiếng Anh
Đóng góp mới của luận án: tiếng Việttiếng Anh
 
Chi tiết tại đây hoặc ấn vào tên nội dung nêu trên để xem.