THÔNG TIN CẤP BẰNG TIẾN SĨ CỦA VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo Danh sách cấp bằng tiến sĩ của Viện Dầu khí Việt Nam (cập nhật đến ngày 30/9/2019), chi tiết xem tại đây.