THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MẪU PHÔI BẰNG TIẾN SĨ SỬA ĐỔI

Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo về việc phê duyệt Mẫu phôi bằng tiến sĩ sửa đổi theo Quyết định số 6214/QĐ-VDKVN ngày 09/12/2019. Mẫu phôi bằng này thay thế cho Mẫu phôi bằng được phê duyệt tại Quyết định số 4518/QĐ-VDKVN ngày 13/9/2019.
Xin xem chi tiết tại đây: