THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY BỎ PHÔI BẰNG TIẾN SĨ SỐ HIỆU 009053 (DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP)

Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo về phôi bằng tiến sĩ bị hủy bỏ như sau:
Số lượng phôi bằng hủy bỏ: 01 chiếc;
Số hiệu, lý do hủy bỏ và tình trạng phôi bằng:
1. Số hiệu phôi bằng: 009053
2. Lý do hủy bỏ: Viện DKVN sử dụng mẫu phôi bằng tiến sĩ tự thiết kế cho chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Dầu khí Việt Nam (theo Quyết định số 4518/QĐ-VDKVN ngày 13/9/2019)
3. Tình trạng phôi bằng trước khi bị hủy bỏ: Phôi bằng đã được ghi các thông tin về chuyên ngành đào tạo, người được cấp bằng và đã ký người cấp bằng, đóng dấu xác nhận của Viện.
4. Hình thức hủy bỏ: Cắt góc phôi bằng